Политика за поверителност

Политика за поверителност

ГЛОБАЛ СПОРТ МАРКЕТ“ ЕООД  е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 206498047, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, п.к. 9000, ул. „Г. С. Раковски“ No 4, ет. 2 (Наричано по-долу за краткост „Дружеството“) . Дружеството осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Настоящата информация е предоставена,  с цел да ви информира за всички аспекти относно обработката  на личните ви данни от Дружеството и правата, които имате във връзка с тази обработка.

Чл.1. Цели и обхват

 • целите и средствата на обработване на личните данни;
 • получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните;
 • основанието за обработване на личните данни (задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните), както и последиците при отказ за предоставянето им;
 • информация за правото на достъп, за правото на коригиране и заличаване на събраните данни.

Администраторът обработва  личните  данни чрез съвкупност от действия, които могат да се извършват с автоматични или други неавтоматични средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространение, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване и унищожаване за следните цели:

 • лични  данни (електронна поща, име и  др.) и целта,  за която се събират:

–  осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него;

–  за целите на регистрация на потребител в онлайн магазина.

 • за извършване на доставка (имена, телефон, адрес и др.) и целта, за която се събират:

– изпълнение на задължения на администратора по договор за покупко-продажба и доставка на закупените стоки.

 • събираме данни за вашето устройство и как Вие и Вашето устройство взаимодействате с нашите продукти и целта, за която се обработват :

– събираме информация за функциите, които използвате, за закупените от Вас артикули и за уебстраниците, които посещавате.

–   събираме данни за устройството и мрежата, които използвате, за да достигнете до нашите продукти. Това включва данни за операционни системи и софтуерни приложения, инсталирани на устройството ви, включително продуктови ключове. Също така се включват IP адреса, регионалните настройки и езиковите настройки.

Основание за обработка на личните  данни –  приемането на общите условия и извършване на поръчка между Администратора и Клиента се създават договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR. за една или повече конкретни цели.

Данните, които получаваме от Вас доброволно, се съхраняват, за да можем да Ви изпращаме електронния бюлетин, ако сте се абонирали за него. Иинформационният бюлетин (нюзлетър) и рекламните съобщения – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават.

Субектите на данните имат право да изискват и получат от Администратора потвърждение дали и как се обработват личните му данни, като изпратят искане в свободен текст до е-mail : contact@sportcityshop.com.  Имате право да получите достъп до данните, свързани с Вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни. По – конкретно, Вие имате право на:

 • право на коригиране или попълване на личните Ви данни – по всяко време може да  коригирате или да попълните неточните или непълни лични данни, свързани с Вас. За целта трябва да се свържете с нас на contact@sportcityshop.com.
 • право на изтриване на личните Ви данни – може да поискате от Администратора изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие. За целта следва да изпратите по e-mail: contact@sportcityshop.com искане за изтриване на личните Ви данни в свободен текст.
 • право на ограничаване на достъпа до личните Ви данни – да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, като изпратите искане в свободен текст по е-mail : contact@sportcityshop.com.
 • право на преносимост на личните Ви данни – ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора с Администратора, или ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете да поискате от Администратора да Ви предостави Вашите лични данни и да ги прехвърлите към друг Администратор, за целта се изпраща искане в свободен текст по е-mail: contact@sportcityshop.com.
 • оттегляне на съгласие за обработване на лични Ви данни – може да  оттеглите  съгласието си за обработване на  Вашите лични  по всяко време с  искане, отправено до Администратора на contact@sportcityshop.com. Администраторът указва на субекта по какъв начин изтриването ще засегне отношенията между тях занапред.

Чл.2 Личните данни на КЛИЕНТА  ще се използват единствено за целите на администрация на конкретна поръчка. Личните данни на КЛИЕНТА  ще се съхраняват при спазване на всички изисквания за сигурност и поверителност. Достъп до тези данни ще имат само оторизирани лица.  Администратора не предоставя  на трети лица  информация за личните данни без предварително съгласие на потребителя, освен ако това се изисква от  закона . Администраторът не извършва трансфер на Вашите данни към трети държави. Данните от личен характер  могат да бъдат предоставяни на Главна прокуратура, полиция, съдилища и други компетентни държавни органи, на основание и в рамките на правните разпоредби, в резултат на изрично формулирани искания.

Чл. 3.Администраторът съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила Ви в онлайн магазина. След заличаване на профила ви, Администраторът полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни.

Администраторът съхранява Вашите лични данни, предоставени във връзка с направени онлайн поръчки за срок от 5 години за целите на защита на правните интереси на Администратора при съдебни или административни спорове с потребители на онлайн магазина.

Чл.4  Ако смятате, че са нарушени Ваши права по Регламент 2016/679, може да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518 ,интернет страница: www.cpdp.bg

Възможно е да актуализираме нашата Политика за поверителност на уебсайт www.sportcityshop.com.

ПРИЛОЖЕНИИЕ 1 – ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие за обработка на лични данни от търговец , куриер и производител/доставчик.

При изпращане на поръчка за контакти се счита, че Вие сте дали съгласието си, попълвайки следната декларация:

„Аз давам съгласието си личните ми данни, събирани и обработвани от  “ГЛОБАЛ СПОРТ МАРКЕТ“ ЕООД  във връзка с моя онлайн поръчка или запитване да бъдат предоставени на дружества партньори на   “ГЛОБАЛ СПОРТ МАРКЕТ“ ЕООД   с цел обработка и изпълнение на поръчката.

Запознат/а съм с доброволния характер на предоставяне на данните, както и с последиците от предоставянето им. Запознат/а съм, че имам право на достъп, на коригиране и заличаване на събраните данни.”

Филтър