Общи условия за ползване на сайта

Общи условия за ползване на сайта

ОБЩИ УСЛОВИЯ

на

ГЛОБАЛ СПОРТ МАРКЕТ“ ЕООД

за ползване на онлайн –магазина  SportCityShop.com

 I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Описаните по-долу  правила и условия уреждат използването на  този уебсайт, който регламентира отношенията между доставчика на услугата –„ГЛОБАЛ СПОРТ МАРКЕТ“ ЕООД  и лицата ползващи онлайн –магазина , достъпен на уебсайт www.sportcityshop.com за покупко-продажба на  стоки, предлагани в магазина.

Извършвайки поръчка от сайта на онлайн –магазина www.sportcityshop.com, клиентът декларира, че е запознат с настоящите Общи Условия и приема същите за обвързващи в отношенията му с Продавача и се задължава да ги спазва.

Общите условия могат да бъдат периодично актуализирани или променяни – ето защо преди всяка покупка е необходимо да прочитате внимателно актуалната им редакция.

Страни по тези Общи условия : „ГЛОБАЛ СПОРТ МАРКЕТ“ ЕООД – дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 206498047 и седалище и адрес на управление: гр. Варна,  п.к. 9000, ул. „Г. С. Раковски“ №4, ет. 2, наричано по-долу за краткост ПРОДАВАЧ / ДРУЖЕСТВО  и клиентите, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ /КЛИЕНТИ.

Право да използва настоящия онлайн –магазин има всяко пълнолетно и дееспособно физическо лице, както и всяко непълнолетно лице (на възраст между 14 и 18 г.), предварително получило съгласие от свой родител или друг законен представител, който се е съгласил с тези Общи условия за ползване на уебсайта .

Малолетни физически лица (ненавършили 14 /четиринадесет/ години), непълнолетни физически лица (на възраст между 14 /четиринадесет/ и 18 /осемнадесет/ години) без получено предварително съгласие от родител или друг законен представител, както и пълнолетни физически лица, навършили 18 (осемнадесет) години, но без необходимата степен на дееспособност, нямат право да използват онлайн – магазина за сключване на договори за покупка на стоки.

С  осъществяване на  поръчката  в  уебсайт www.sportcityshop.com   КЛИЕНТА  декларира, че е пълнолетен (навършил 18 години) и че притежава съответната степен на дееспособност, за да сключва сделки, респективно – че е непълнолетен и е получил предварително съгласие от страна на свой родител или друг законен представител да сключи съответната сделка.

Във връзка с възпроизвеждане на изявлението  на ПОТРЕБИТЕЛЯ за съгласие с  Общите  условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог – файлове на сървъра на  уебсайт www.sportcityshop.com, съхранение на IP адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и всяка друга информация, предоставени при завършване на направена поръчка.

Отбелязването на отметка пред „Запознах се с Общите условия и ги приемам“  преди завършване на поръчката се счита за потвърждение, че Вие сте прочели и разбрали настоящите Общи условия за ползване на уебсайта. От момента на отметката възниква възможността Вие да извършвате валидни заявки за закупуване на стоки, предлагани в онлайн-магазина.

Моля да имате предвид, че Вашето съгласие с настоящите Общи условия не може да бъде оттеглено с обратна сила, докато е в сила сключен договор за покупка на стоки от онлайн – магазина или докато не са изплатени всички дължими суми към ДРУЖЕСТВОТО.

В случай, че не сте съгласни   с Общите условия, моля не използвайте сайта за извършване на покупки на стоки от онлайн – магазина.

II. Политика на поверителност

„ГЛОБАЛ СПОРТ МАРКЕТ“ ЕООД събираната лична информация за потребителя се използва само за изпълнение на сключения договор за покупка на стока и за маркетингови цели, и не се предоставя на трети лица, с изключение на случаите, когато тя е изискана от държавен орган или компетентна институция, и е спазен предвидения в закона ред. С приемане на тези общи условия КЛИЕНТА  дава своето  безусловно и безсрочно  съгласие, до евентуалната му писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат използвани от  ДРУЖЕСТВОТО  или упълномощени от дружеството лица , но не само – куриерска фирма, за целите на изпълнението на договора за онлайн-покупка и доставка на стока, както и за други, незабранени от действащото законодателство цели.

III. ПОРЪЧКА   

3.1.  За да направи поръчка до онлай – магазина, КЛИЕНТА   трябва да посочи валиден адрес на електронна поща;  адрес за доставка на стоката;  две имена и  телефон за връзка.

3.2 КЛИЕНТА  носи отговорността , всички данни за покупката, която е заявил чрез завършена и изпратена на ПРОДАВАЧА  поръчка, да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.

3.4. Всяка една добавена в количката за покупки, стока е достъпна за покупка в рамките на наличните количества. Добавянето на една стоката в количката за покупки, не води до регистрация на поръчката и автоматично запазване на стоката . Поръчката се активира чрез натискане на бутон „Поръчай“ и след като сайтът зареди пълната информация за конкретната поръчка (поръчани артикули, дата и адрес за доставка). Това действие има правно обвързваща сила. КЛИЕНТА  получава електронно съобщение  от адрес contact@sportcityshop.com с   потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. Мястото на сключване на договора е адресът на управление на продавача, а датата на сключване на договора-датата на изпращането на потвърждението от продавача. Мястото на доставка на стоката е населено място на територията на Република България и  извън нея .

3.5. При успешно направена поръчка, КЛИЕНТА  получава потвърждение на поръчката чрез електронно  съобщение на  посочения от него e-mail адрес.  ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност, ако КЛИЕНТА  не получи потвърдително  електронно  съобщение  поради грешно посочена от него информация , както и поради причина, която се дължи на електронната система, където е регистрирана пощата на КЛИЕНТА. С получаване на потвърдителен електронно  съобщение/ е-mail /се счита, че договорът е сключен.

3.6. ПРОДАВАЧЪТ  има право да откаже да изпълни и/или да анулира вече направена от КЛИЕНТА  поръчка, за което следва да уведоми КЛИЕНТА, ако стойността на заявените продукти не постъпи по сметка на ПРОДАВАЧА при он-лайн плащания, както и при условие, че предоставените от КЛИЕНТА данни в уебсайта са непълни или грешни. В тези случаи отказът на поръчката не носи каквато и да е отговорност или последващо задължение, за която и да е от страните спрямо другата и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането на поръчката.

3.7. ПРОДАВАЧЪТ си запазва правото едностранно да прекрати договора с КЛИЕНТА  с електронно съобщение /e-mail/ от адрес contact@sportcityshop.com, на посочената от потребителя електронна поща . Когато цялата или част от поръчаната стока е изчерпана или не може да бъде доставена по независещи от ПРОДАВАЧА причини. В случай, че е направен превод по сметката на ПРОДАВАЧА , КЛИЕНТА  чрез съобщение до contact@sportcityshop.com, може да избере да му бъде възстановена платената сума, или да избере друга, налична стока като платената от  КЛИЕНТА цена се прихваща към цената на избраната нова стоката.

IV. ЦЕНА

4.1Всички цени на стоки, предлагани в онлайн магазина на убесайт: www.sportcityshop.com са в български лева, с включено ДДС, както и цена на опаковката на съответната стока;

4.2 ПРОДАВАЧА „ГЛОБАЛ СПОРТ МАРКЕТ“ ЕООД има право да променя цените по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на КЛИЕНТА . КЛИЕНТА  е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на даване на поръчката.

4.3При намаление на цените, намалените цени се обявяват, като новата цена е поставена до старата, която е зачертана.

4.4При допуснати технически грешки от страна на ПРОДАВАЧА в информацията, предоставена от него при извършване на поръчката,  може  да откаже изпълнението на поръчката без да дължи обезщетение на КЛИЕНТА . В случай на заплатени от страна на КЛИЕНТА суми за определена поръчка/и, които по горните причини не могат да бъдат изпълнени, ПРОДАВАЧА  се задължава да ги възстанови .

V. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

5.1Начинът на плащане се посочва от КЛИЕНТА с подаването на заявка. Този начин може да бъде :

 1. Наложен платеж:

Обявената стойност на наложения платеж /цената, която следва да заплатите за закупената стока / се заплаща от получателя на куриера при доставката на пратката, заедно със стойността на куриерската услуга и наложения платеж.

5.2Независимо от избрания начин на плащане, обявената цена на стоката не се променя и не се начисляват допълнителни такси за обработка на плащането.

5.3 За всяка поръчана стока потребителят трябва да заплати цената, която е обявена в електронния магазин към момента на потвърждаването на поръчката.

VI. Гаранция

6.1 КЛИЕНТА  има право да ползва предвидената в Закона за защита на потребителите законова гаранция за съответствие на закупената стока с договора за продажба.

6.2 Гаранционният срок е 14 дни , който  започва да тече от деня на доставка на стоката. Доказателство за даваната гаранция е стоковата разписка за получаване на стоката от куриерската фирма.

6.3 Правото на КЛИЕНТА  да упражнява претенции за гаранция към ДРУЖЕСТВОТО приключва (спира да съществува) при:

 • непотвърждение за доставка;
 • неуведомяване на ДРУЖЕСТВОТО за очевидни дефекти на стоката при нейното получаване;
 • изтичане на срока на законната гаранция;
 • механична повреда на стоката, причинена от страна на КЛИЕНТА;
 • използването на стоката при условия, които не отговарят на естествената й среда, поради влажност, химически или механични въздействия;
 • повреда на стоката от извънредно натоварване или от употреба в противоречие с правилата и условията, предвидени в документацията, общи принципи, техническите стандарти за безопасност или подзаконовите актове, приложими в страната;
 • повреда на стоката, причинени от вода, пожар или други форсмажорни обстоятелства.

VII.Рекламация

7.1 Когато закупената стока не съответства на договореното между страните по договора за продажба. Несъответствието в договореното между страните може да се изразява в:

 • производствени дефекти на стоката;
 • недоставяне на цялото заявено количество;
 • доставка на стока, различна от поръчаната;
 • несъответствие на доставената с обявения размер и/или цвят – стока, изпратена в различен размер й/или различен цвят от поръчания;

Рекламацията може да се предяви пред „ГЛОБАЛ СПОРТ МАРКЕТ ЕООД  на посочения електронен адрес: contact@sportcityshop.com като едновременно с това КЛИЕНТA трябва да върне стоката в рамките на 14 дни от получаване на стоката.

7.2. При рекламация КЛИЕНТА може да избере да получи артикул без дефекти или в друг размер, или друг цвят, или връщане на стоката срещу възстановяване на платената сума.

7.3. Във всички случаи на замяна на стоки транспортните разходи са за сметка на КЛИЕНТА и в двете посоки, освен ако замяната се е наложила по вина на Продавача.

VIII.Връщане на стоката

8.1КЛИЕНТА  има право да се откаже от Договора като върне закупената чрез онлайн-магазина  стока. Отказът от покупката може да бъде направен в срок от 14 дни, считано от доставката на стоката.

8.2 Разходите по връщането на стока са за сметка на КЛИЕНТА , освен в случаите на явни недостатъци, които следва да бъдат констатирани и потвърдени от Дружеството.

8.3 Стоката следва да се върне на Дружеството в същото състояние, в което е била доставена на КЛИЕНТА  или на посочено от

8.4  КЛИЕНТА влиза  в сайта на магазина,  изтегля и попълва  формуляр за връщане на стоката . Формуляра се изпраща на адрес contact@sportcityshop.com. Незабавно след получаване на  заявление Дружеството изпраща еmail– съобщение, с което потвърждава, че е получило заявката за връщане на стоката.

8.5 Възстановяване на сумата се извършва в  14 /четиринадесет / дневен  срок от получаване на стоката на посочения за връщане адрес.

Адрес за връщане стоката:
град София
получател: ГЛОБАЛ СПОРТ МАРКЕТ ЕООД
тел: 0894 605656
офис на Еконт – БОКАР МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ
офис на Спийди – МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ – ул. СИНАНИШКО ЕЗЕРО 9А

Върнатата в срок стока се приема от ДРУЖЕСТВОТО  при следните  условия:

 • стоката  е в оригиналната си опаковка;
 • с прикачен висящ етикет .
 • стоката не е употребявана, с  нарушен вид или зацапване;
 • да е приложена стоковата разписка, с която е получена стоката;

8.6. Ако по някаква причина желаете да върнете закупена от нас стока и тя отговаря на посочените по-горе условия, то моля копирайте и попълнете следния ФОРМУЛЯР ЗА ВРЪЩАНЕ, след което го изпратете на  contact@sportcityshop.com.

ФОРМУЛЯР  ЗА ВРЪЩАНЕ

ГЛОБАЛ СПОРТ МАРКЕТ“ ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. Варна, п.к. 9000, ул. „Г. С. Раковски“ No 4, ет. 2, ап. 4

Име и фамилия : ….………………..…….…………………………………………………………………………………………

Артикул номер / размер : …………………………………………………………………………………………………………

Причина за връщането:  ………..…………………………………………………………………………………………………

Тел. за връзка: ……………………………………………………………………………………….…………………………………

е-mail:……………………………………………….………………………………………..……………………………………………

Възстановяване на дължимите суми:

IBAN……………………………………………………………………………………BIC…………………………………………….

Банка  …………………………………….………………………………………………………………………………………………

Транспортни разходи за връщането  на стоката  са за сметка на Клиента .

Дата : …………….                                                      Подпис : …………………

IX. Бисквитки

 www.sportcityshop.com  има право да инсталира върху компютъра на Потребителя „бисквитки“ (cookies), които се запазват от интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя. Дружеството  използва“бисквитки”, които се отнасят до събирането на статистически данни по отношение на посещенията на сайта и не са свързани с личните данни на Посетителя.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛИ РАЗПОРЕДБИ

За всички неуредени с настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото гражданско законодателство на Република България. Всички спорове по изпълнението или тълкуването на тези общи условия и свързаните с тях договори за онлайн продажби на стоки чрез онлайн –магазина ще бъдат решавани чрез споразумение, а при невъзможност да се стигне до компетентен  съд. Ако някое от условията или разпоредбите на тези общи условия бъде намерено за недействително или невалидно,  по каквато и да е причина, това няма да повлияе на действителността на останалите разпоредби.

Филтър